конкурсите към май

Конкурсен глас: Май 2024

Конкурсите, в които си струва да участвате…

Десети национален литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев“

Жанр: разказ, до 4 страници.

Срок: 30.06.2024

Награда: парични награди и грамоти

Участие: Творбите се приемат само в електронен вариант на literaturenkonkurs@abv.bg

Специфики: Творбите трябва да се изпратят в два файла: в единия – само творбата; във втория – при творбата да са вписани трите имена на участника и данни за кореспонденция: домашен адрес, телефон, адрес на електронна поща и кратки биографични данни на автора.

Източник: ТУК.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „МОСТОВЕ“ – издание 7 ПОДТЕМА 2024: „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“

Жанр: разказ, непубликуван – 1 от автор

Срок: до 15 юни 2024 г.

Награда: Статуетка, грамоти. Десетте най-добри разказа, определени от журито при анонимно журиране, ще бъдат включени в сборник. Всеки отличèн автор ще получи екземпляр. 

Участие:  Изпращайте своите разкази на следния имейл адрес: mostove.konkurs@gmail.com

Специфики: Участниците да са над 18 годишни. Текст – ограничение до 1500 думи, шрифт –  12pt times new roman.

Заглавие – не бива да повтаря заглавието на темата.

Файлът трябва да е озаглавен САМО с името на разказа на български език. Съдържание на файла: заглавие и текст на разказа.

Във файла да НЕ СЕ вписват името на автора и данни за контакт.

В придружаващия текст в имейла трябва да се посочват трите имена на автора по лична карта, възраст, населено място, телефон за връзка иимейл за обратна връзка, снимка в близък план 800×800, кратка биография до 200 думи.

Източник: ТУК.

Булгакон – КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ

на тема МЕЧТАТЕЛИ с подтема ФАНТАСТИЧНАТА СОФИЯ

Жанр: разказ – до 1 от автор, непубликуван

Срок: до 30 юни 2024 г.

Награда: парични награди

Участие: Изпращайте своите разкази на адрес: bulgaconkonkurs@gmail.com

Специфики: Приоритет при оценяването ще получат разказите, в които темата и/или подтемата имат важно значение за повествованието, но до участие ще бъдат допускани всички фантастични разкази, изпълняващи останалите условия на конкурса. Обем на разказите: между 1500 и 3000 думи. Формат на файла: doc, docx, odt или rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12. Не се допускат разкази, спечелили други конкурси, дори да не са публикувани. Приемливи са всички поджанрове на фантастичното литературно изкуство.

Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса: заглавие на имейла: „За конкурса“; тяло на имейла (на отделни редове): заглавие на разказа; трите имена на автора/ите; имейл за контакт; град или населено място; точен адрес; телефон. Прикачен файл: да е в един от разрешените формати (doc, docx, odt или rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на разказа. Включването на личните данни в прикачения файл води до дисквалификация.

Източник: ТУК.

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза.

Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта…” – Асен Разцветников.

Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище…“

Жанр: поезия, проза

Срок: до 30 юни 

Награда: дипломи

Участие: Заявки за участие на: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.

Специфики:  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: поезия – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха; проза – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ – до 4 печатни страници А4. Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. 

Източник: ТУК.

II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ”

Жанр: поезия

Срок: до 24 май 

Награда: 

Участие: пълен комплект от документи, участниците изпращат препоръчано на адрес: Община Ивайловград, ул. „България“ № 49, П.К. 6570, за участие в НКП „Ивайло Балабанов”.

Специфики: За участие в конкурса е необходимо да бъдат представени: авторски поетични творби – 3 бр. /на хартиен носител в 5 екземпляра – съдържащи трите имена на участника, адрес и телефон за връзка, попълнен формуляр за участие /Приложение №1/, декларация за участие в НКП „Ивайло Балабанов” /Приложение №2/, кратка анотация за творчеството на кандидата.

Източник: ТУК.

III Национален литературен конкурс на тема „Морето, което събира всичко далечно“

Жанр: есе, фейлетон, разказ или стихотворение

Срок: до 21 август 

Награда: грамоти и парични награди

Участие: Творбите ще се приемат до 21 август 2024 г. по електронната поща: konkurs.bmf@gmail.com или на хартиен носител на адрес: 8000 Бургас, пл. Баба Ганка № 4, ет. 4.

Специфики: проза до 3 страници, за поезия до 2 страници.  Темата, по която участниците ще творят, е “Морето, което събира всичко далечно”.

Източник: 

Втори национален конкурс за разказ или есе на тема „За чиста и свята република в справедлива Европа“

Жанр: разказ, есе 

Срок: до 06 юни 2024

Награда: грамоти  и парични награди

Участие: Творбите изпращайте на magazine.litdesign@gmail.com

Специфики: Разказите и есетата трябва да са с обем до 3 стандартни страници (по 1800 знака), формат Times New Roman 12 pt/ A4. Всеки автор може да участва с една творба – разказ или есе. Изпратените разкази не трябва да са публикувани в интернет или на хартия.Нужно е да са в прикачен файл, в който освен текста, сте изписали и Вашите три имена, възраст, телефон и заглавие на Вашата творба. Имейлът трябва да е с тема: “За чиста и свята република”. 

Източник: ТУК.

Четвърти национален конкурс за литературна творба и рисунка „Мечта“

Жанр: литературна творба – 1 брой от автор

Срок: до 20 май 2024 

Награда: 

Участие: Изпраща се на: biblioteka_izgrev@abv.bg с тема „Литературен конкурс“ или на адрес: 8008, гр. Бургас, к-с Изгрев до бл. 72 , Народно читалище „Изгрев 1909“ с информация за заглавие на творбата, трите имена на автора, дата и година на раждане, клас, училище/школа, пощенски адрес, телефон и имейл на родите/учител. Необходимо е всяка творба да е придружена от сканирана/снимана и подписана Декларация за съгласие. 

Специфики: за ученици от 1 до 12 клас, и автори над 19 години. Всеки автор може да участва с една творба да 2 страници А4, шрифт Times New Roman, размер 12, която да е е била публикуване и награждавана. 

КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ „ОТЕЧЕСТВО, НЕ СИ ЛИ ДОСТОЙНО ЗА ЛЮБОВ?“

Жанр: Есе, разказ, стихотворение

Срок: до 01 септември 2024

Награда: грамоти и парични награди

Участие: за ученици до 19 г. и възрастни над 19 г. Творбите е необходимо да бъдат изпратени на имейл: bib_iv@abv.bg.

Специфики: Всеки кандидат може да участва с до две творби – по една за двата раздела, като есето или разказа не трябва да надвишава 1 печатна страница (шрифт Times New Roman, размер 12). Творбите трябва да са непубликувани /отнася се и за интернет публикации/ и да не са участвали в други литературни конкурси. Всяка творба следва да съдържа информация към кой жанров обхват принадлежи. Всяка творба се изпраща като документ на Word (в прикачен файл към имейла) и задължително трябва да съдържа следната информация: на всяка страница, като горен колонтитул (header)- заглавието на творбата; като долен колонтитул (footer): трите имена на автора, възраст, клас, град/село, училище, адрес и телефон за контакт. 

Източник: ТУК.

Детски конкурси

Литературен конкурс за поезия „Вълшебното перце“ 2024

Жанр: стихотворение – до 2 творби

Срок: до 15 септември 

Награда: 

Участие: от 7 до 16 г. Участва се чрез попълване на Google формуляр и прикачване на произведенията си. Вижте линка в Източник.

Специфики: 

Източник: ТУК.

Национален поетичен конкурс на тема „ С Белоногата днес“

Жанр: поезия

Срок: до 25 май 

Награда: парични награди

Участие: Конкурсните творби се изпращат на електронен адрес: konkurs_belonogata@abv.bg. Творбите да са придружени с трите имена на автора, телефон и адрес, години, учебно заведение или литературен клуб. 

Специфики: участниците да са от 8-ми до 12-и клас.

Източник: ТУК.

Националният ученически поетичен конкурс „Сърцепения“

Жанр: поезия – до 1 творба от участник

Срок: до 31 май 

Награда: 

Участие: Произведенията следва да бъдат изпратени на имейл srcepenia@gmail.com, оформени с файл на Word с разширение docs, с шрифт Times New Roman, размер 12, единична разредка. Във файла със стихотворението да бъдат записани име, презиме, фамилия на автора, клас (не възраст) и адрес за изпращане на евентуалната награда, включващ пощенския код на населеното място.С

Специфики: за ученици от V до XII клас на територията на страната. Творбата е без ограничение за дължината, без значение дали е специално създадена за конкурса, дали е награждавана и в други конкурси, дали е публикувана в електронен или печатен вид

Източник: ТУК.

Виктория Баръмова

Виктория Баръмова

главен редактор

Български автор

https://www.facebook.com/windtalkswithyou

306 Views

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!